Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3426963
(11)  Číslo patentu  40769 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17716102.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3426963 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201632172 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2017/000013 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/152888 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALMEVA EAST EUROPE a.s.; Družstevní 501, 664 43 Želešice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ulrich Pavel; Ulička 139/15, 623 00 Brno; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(54)  Názov  Kolenové potrubie, najmä pre vyvložkovaný spalinový kanál 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.03.2024 
   Maximálna platnosť do  03.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.01.2023 1/2023 SC4A
 
EP 3426963
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3426963
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.02.2023 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3426963
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.11.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 25.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.12.2022 Typ Odoslané
EP 3426963
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku