Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3433452
(11)  Číslo patentu  37989 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17716043.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.02.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3433452 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201632220 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04H 6/00  B62H 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2017/000011 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/162219 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VAPOS spol. s r.o.; Soudná 62, 506 01 Jičín; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERNARD, Josef; Soudná 77, 506 01 Jičín; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s.r.o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na parkovanie bicyklov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.02.2022 
   Maximálna platnosť do  23.02.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3433452
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3433452
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 25.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 25.08.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 25.08.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 08.09.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3433452
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku