Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3408260
(11)  Číslo patentu  37827 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17712605.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3408260 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662305393 P, 201662346336 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.03.2016, 06.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 261/18  A61K 31/42  A61P 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/021172 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/156009 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Theravance Biopharma R&D IP, LLC; 901 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUGHES, Adam D.; 2029 Touraine Lane, Half Moon Bay, California 94019; US;
FLEURY, Melissa; 47D Joy Avenue, Brisbane, California 94005; US;
RAPTA, Miroslav; 1240 Highland Court, San Carlos, California 94070; US;
THALLADI, Venkat R.; 888 Foster City Boulevard Apt. E3, Foster City, California 94404; US;
FASS, Gene Timothy; 998 Burnett Avenue, San Francisco, California 94131; US;
SIMEONE, Michael; 75 Heather Avenue 6, San Francisco, California 94118; US;
BALDWIN, R. Michael; 1720 2nd Avenue, San Mateo, California 94401; US;
BOURDET, David L.; 614 Bayview Avenue, Millbrae, California 94030; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Kryštalická kyselina (2S,4R)-5-(5'-chlór-2-fluór-[1,1'-bifenyl]-4-yl)-2-(etoxymetyl)-4-(3-hydroxyizoxazol-5-karboxamido)-2-metyl-pentánová a jej použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.03.2022 
   Maximálna platnosť do  07.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3408260
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3408260
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 03.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 03.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 03.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3408260
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku