Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3322312
(11)  Číslo patentu  33659 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17711656.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3322312 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016105007 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A41D 1/04  A41D 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/056412 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/158169 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfanner Schutzbekleidung GmbH; Herrschaftswiesen 11, 6842 Koblach; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PFANNER, Anton; Schlossbergstraße 15, 6845 Hohenems; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Odevný výrobok, najmä ochranná vesta a usporiadanie zipsov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
 
EP 3322312
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.03.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3322312
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 05.03.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.03.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.03.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3322312
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.03.2020 Typ Doručené
Opis 03.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 03.03.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.03.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.05.2020 Typ Odoslané
EP 3322312
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku