Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3408198
(11)  Číslo patentu  40751 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17711315.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3408198 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  UB20160440 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.01.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 47/90   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2017/050404 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/130124 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unitec S.p.A.; Via Provinciale Cotignola, 20/9, 480 22 Lugo; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AMADORI Manuel; Via Degli Insorti 60, 480 18 Faenza; IT;
FANTONI Maria Elena; Via Antonio Zannoni 15, 401 34 Bologna; IT;
FURIERI Luca; Via A. Meucci 9, 521 00 Arezzo; IT;
MARIAN Marco; Piazza Medaglie D'oro 13, P.7, I. 19, 481 00 Ravenna; IT;
PAPADHIMITRI Xhoan; Via Gambellara 176, 480 10 Gambellara; IT;
ZUCCHELLI Andrea; Via Calanco 166/H, 400 14 Crevalcore; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Jednotka na prepravu záhradkárskych produktov a súvisiaci spôsob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.01.2024 
   Maximálna platnosť do  26.01.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3408198
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3408198
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.01.2023 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3408198
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.12.2022 Typ Odoslané
EP 3408198
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku