Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3429870
(11)  Číslo patentu  37976 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17711208.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3429870 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1652275 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60B 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/056453 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/158187 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MG-Valdunes; Usine de Valenciennes Rue Gustave Delory, 59125 Trith Saint Leger; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DEMILLY, François; 108 rue Charles Gounod, 59130 Lambersart; FR;
GHEWY, Franck; 31 allée de l'Ecaillon, 59530 Le Quesnoy; FR;
INGOUF, Thierry; 192 Boulevard de la République, 59240 Dunkerque; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Koleso koľajového vozidla a zodpovedajúci spôsob výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2022 
   Maximálna platnosť do  17.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3429870
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3429870
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 19.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 19.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3429870
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku