Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3408588
(11)  Číslo patentu  40593 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17710774.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3408588 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20165056 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.01.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F22B 21/00  F22G 7/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2017/050039 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/129861 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Andritz Oy; Tammasaarenkatu 1, 001 80 Helsinki; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RÖPPÄNEN Jukka; c/o Andritz Oy Tammasaarenkatu 1, 001 80 Helsinki; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Rekuperačný kotol 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.01.2023 
   Maximálna platnosť do  25.01.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3408588
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3408588
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.01.2023 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3408588
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.11.2022 Typ Odoslané
EP 3408588
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku