Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3426334
(11)  Číslo patentu  40450 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17709062.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3426334 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201615064422 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 39/22  F16K 11/076  A61M 5/14  F16K 11/085   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/055236 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/153362 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CYTO365 AB; Bergstensgatan 2, 263 65 Viken; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TÖRNBLOM Micael; Bergstensgatan 2, 263 65 Viken; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Ventil a spôsob na podávanie viacerých liekových tekutín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.03.2023 
   Maximálna platnosť do  07.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3426334
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3426334
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.02.2023 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3426334
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2022 Typ Odoslané
EP 3426334
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku