Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3419624
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17708341.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.02.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3419624 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662298113 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.02.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/46  A61P 1/00  A61P 1/16  A61K 31/4748  A61K 31/497  A61K 31/506   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2017/050962 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/145040 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAFFITTE, Bryan; c/o Novartis Institute for Functional Genomics Inc. dba The Genomics Institute of the Novartis Research Foundation (GNF) 10675 John Jay Hopkins Drive, San Diego, California 92121; US;
BADMAN, Michael; c/o Novartis Institutes for Biomedical Research Inc. 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139; US;
CHEN, Jin; c/o Novartis Pharmaceuticals Corporation One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936-1080; US;
LINDGREN, Sam; c/o Novartis Pharma AG Postfach, 4002 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsoby použitia FXR agonistov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3419624
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 09.03.2021 5 99,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.03.2021 5 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3419624
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 13.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 13.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 13.04.2021 Typ Doručené
2 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 04.05.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.05.2021 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 07.05.2021 Typ Interné listy
EP 3419624
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku