Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3414194
(11)  Číslo patentu  33526 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17705805.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3414194 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016102170 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.02.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 47/82  B65B 19/34  B65B 35/36  B65B 35/40  B65G 65/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/052069  
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/137283 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PackSys Global AG; Joweid Zentrum 1, 8630 Rüti; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALIG, Lukas; Pargherastrasse 7, 7000 Chur; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie pre zoskupovanie polotovarov výrobkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.01.2022 
   Maximálna platnosť do  31.01.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 05/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 3414194
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 24.01.2020 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.01.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3414194
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.02.2020 Typ Doručené
1a Opis 13.02.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 13.02.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.02.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2020 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prechodu 02.08.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 02.08.2021 Typ Doručené
4b Doklad o prechode 02.08.2021 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3414194
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.09.2021 PackSys Global AG Texa AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku