Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3411478
(11)  Číslo patentu  40546 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17705236.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3411478 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662289696 P, 201662409739 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.02.2016, 18.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 9/64   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/015879 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/136358 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bioverativ Therapeutics Inc.; 225 Second Avenue, 024 51 Waltham, MA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TAN Siyuan; 53 Buckman Drive, 024 21 Lexington, Massachusetts; US;
LIU Tongyao; 53 Buckman Drive, 024 21 Lexington, Massachusetts; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Optimalizované gény faktora VIII 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.01.2024 
   Maximálna platnosť do  31.01.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3411478
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 05.10.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3411478
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.12.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3411478
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 28.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.11.2022 Typ Odoslané
EP 3411478
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku