Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3405400
(11)  Číslo patentu  34150 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17705206.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3405400 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662281825 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.01.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65B 31/02  A61J 3/00  B65B 43/60  B65B 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/014264 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/127632 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baxter International Inc.; One Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015; US;
Baxter Healthcare SA; Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon); CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOMGAARS, Grant, Anthony; 22267 W. Cuba Road, Kildeer, IL 60047; US;
RANALLETTA, Joseph, Vincent; 9283 East Arbor Circle Unit A, Englewood, CO 80111; US;
DING, Yuanpang, Samuel; 7250 Litchfield Ct., Long Grove, IL 60060; US;
LO, Ying-Cheng; 7288 Claridge Court, Long Grove, IL 60060; US;
PASMORE, Mark, Edward; 1185 Chesterfield Lane, Grayslake, IL 60030; US;
SADOWSKI, Michael, Joseph; 5002 Cassandra Court, Ringwood, IL 60072; US;
HRISTAKOS, Anastasios; 2218 Maple Avnue Apt. 307, Evanston, IL 60201; US;
DUDAR, Thomas, Edward; 228 N. Crescent Ave., Palatine, IL 60067; US;
KRAUSE, Bernd; Im Hätzgert 88, D-72414 Rangendingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a stroj na výrobu vreciek na produkt vo forme sterilného roztoku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.01.2023 
   Maximálna platnosť do  20.01.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 08/2020 SC4A
 
EP 3405400
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 16.12.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3405400
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 27.04.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 27.04.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 27.04.2020 Typ Doručené
1d Sprievodný list 27.04.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.04.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.06.2020 Typ Odoslané
EP 3405400
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku