Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3405161
(11)  Číslo patentu  33317 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17703550.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3405161 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662281799 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.01.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61J 1/14  A61J 1/10  A61M 1/02  B01D 61/24  B01D 63/02  B01D 69/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/014253 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/127625 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baxter International Inc; One Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015; US;
Baxter Healthcare SA; Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon); CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOMGAARS, Grant, Anthony; 22267 W. Cuba Road, Kildeer IL 60047; US;
KRAUSE, Bernd; Im Hätzgert 88, 72414 Rangendingen; DE;
PASMORE, Mark, Edward; 1185 Chesterfield Lane, Grayslake IL 60030; US;
SADOWSKI, Michael, Joseph; 5002 Cassandra Court, Ringwood IL 60072; US;
DING, Yuanpang, Samuel; 7250 Litchfield Ct., Long Grove IL 60060; US;
LO, Ying-Cheng; 7288 Claridge Court, Long Grove IL 60060; US;
RANALLETTA, Joseph, Vincent; 9283 East Arbor Circle Unit A, Englewood CO 80111; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Dialyzačný vak so sterilnými roztokmi 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.01.2023 
   Maximálna platnosť do  20.01.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 04/2020 SC4A
 
EP 3405161
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 30.12.2019 4 82,50 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 10.01.2020 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 16.12.2020 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3405161
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 07.02.2020 Typ Odoslané
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.01.2020 Typ Doručené
2a Opis 28.01.2020 Typ Doručené
2b Plná moc 28.01.2020 Typ Doručené
2c Plná moc 28.01.2020 Typ Doručené
2d Sprievodný list 28.01.2020 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2020 Typ Platba
4 vnútrospisový list 12.02.2020 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.02.2020 Typ Odoslané
EP 3405161
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku