Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3438010
(11)  Číslo patentu  31937 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17382526.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3438010 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65B 69/00  B65B 59/02  B65B 57/08  B26D 1/30  B26D 3/08  B26D 5/28  B25J 9/16  A61J 1/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grifols Worldwide Operations Limited; Grange Castle Business Park, Grange Castle, Clondalkin, Dublin 22; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOIRA BONHORA, Jordi; c/ Holanda 42-D, 08228 Terrassa (Barcelona); ES;
CASANOVA MONTPEYO, Oriol; C/ Sant Gervasi, 34, 08420 Canovelles (Barcelona); ES;
PAGES BECERRA, David; C/Relliquer, 15, 17753 Espolla (Girona); ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Automatické zariadenie na vyprázdňovanie vreciek so zmrznutým krvným produktom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.07.2023 
   Maximálna platnosť do  31.07.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 3438010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3438010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 06.07.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 09.07.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.06.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3438010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.08.2019 Typ Doručené
Opis 26.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 26.08.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.10.2019 Typ Odoslané
EP 3438010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku