Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3321262
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17207123.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3321262 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261605523 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 405/14  C07D 413/14  C07D 401/04  C07D 409/14  C07D 417/14  C07D 471/04  C07F 9/6558  C07F 9/6596  A61K 31/435  A61K 31/506  A61P 29/00  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2820009 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Array Biopharma, Inc.; 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301; US;
Genentech, Inc.; 1 DNA Way, South San Francisco CA 94080-4490; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BLAKE, James F.; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street,, Boulder, CO 80301; US;
CHICARELLI, Mark Joseph; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street,, Boulder, CO 80301; US;
GARREY, Rustam Ferdinand; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street,, Boulder, CO 80301; US;
GAUDINO, John; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street,, Boulder, CO 80301; US;
GRINA, Jonas; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street,, Boulder, CO 80301; US;
MORENO, David A.; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street,, Boulder, CO 80301; US;
MOHR, Peter J.; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street,, Boulder, CO 80301; US;
REN, Li; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street,, Boulder, CO 80301; US;
SCHWARZ, Jacob; c/o Genentech, Inc., 1 DNA Way,, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
CHEN, Huifen; c/o Genentech, Inc., 1 DNA Way,, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
ROBARGE, Kirk; c/o Genentech, Inc., 1 DNA Way,, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
ZHOU, Aihe; c/o Genentech, Inc., 1 DNA Way,, South San Francisco, CA 94080-4990; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Inhibítory serín/treonín kináz 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2820009 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3321262
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.04.2021 9 331,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3321262
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 31.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.04.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.04.2021 Typ Odoslané
EP 3321262
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku