Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3343193
(11)  Číslo patentu  40582 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17206778.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3343193 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016124105, 102017108279 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2016, 19.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01L 5/28  B60T 17/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dekra Automobil GmbH; Handwerkstraße 15, 705 65 Stuttgart; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GEHRKE Matthias; Schnieglinger Str. 235F, 904 27 Nürnberg; DE;
GRASSL Björn; Zwischenmarkt 1, 905 84 Allersberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Mobilné kalibračné zariadenie pre skúšobňu bŕzd 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.12.2023 
   Maximálna platnosť do  12.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3343193
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3343193
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 01.12.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3343193
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.10.2022 Typ Doručené
Výkresy 03.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2022 Typ Odoslané
EP 3343193
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku