Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3339303
(11)  Číslo patentu  35187 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17206218.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3339303 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261740596 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.06.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/06  C07D 401/14  C07D 413/14  C07D 403/14  C07D 407/14  C07D 413/06  C07D 471/04  A61P 35/00  A61K 31/4725   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2935238 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer Inc.; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EDWARDS, Martin Paul; c/o Pfizer Inc. 10555 Science Center Drive, San Diego, CA California 92121; US;
KUMPF, Robert Arnold; 3280 Avenida Anacapa, Carlsbad, CA California 92009; US;
KUNG, Pei-Pei; 5504 Shannon Ridge Lane, San Diego, CA California 92130; US;
MCALPINE, Indrawan James; 7190 Calabria Court Unit C, San Diego, CA California 92122; US;
NINKOVIC, Sacha; 8902 Nottingham Place, La Jolla, CA California 92037; US;
RUI, Eugene Yuanjin; 11254 Caminito Corriente, San Diego, CA California 92128; US;
SUTTON, Scott Channing; 11660 Weatherwood Place, San Diego, CA California 92131; US;
TATLOCK, John Howard; 10220 Camino San Thomas, San Diego, CA California 92127; US;
WYTHES, Martin James; c/o Pfizer Inc. 10555 Science Center Drive, San Diego, CA California 92121; US;
ZEHNDER, Luke Raymond; 4653 Rainier Avenue, San Diego, CA California 92120; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Kondenzované arylové a heteroarylové laktámy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2935238 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.12.2021 
   Maximálna platnosť do  05.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 3339303
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.09.2020 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3339303
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.09.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 02.09.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 02.09.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.09.2020 Typ Platba
3 Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.09.2020 Typ Doručené
3a Opis 29.09.2020 Typ Doručené
3b Plná moc 29.09.2020 Typ Doručené
3c Sprievodný list 29.09.2020 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2020 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.11.2020 Typ Odoslané
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2020 Typ Odoslané
7 Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.09.2021 Typ Doručené
7a Opis 24.09.2021 Typ Doručené
7b Plná moc 24.09.2021 Typ Doručené
7c Sprievodný list 24.09.2021 Typ Doručené
8 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.10.2021 Typ Platba
9 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2021 Typ Odoslané
EP 3339303
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku