Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3354650
(11)  Číslo patentu  39846 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17205270.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3354650 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  139424 P, 139429 P, 139426 P, 139420 P, 181794 P, 219100 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2008, 19.12.2008, 19.12.2008, 19.12.2008, 28.05.2009, 22.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 413/04  C07D 417/04  C07D 401/14  C07D 403/12  C07D 409/14  C07D 413/12  C07D 417/12  C07D 471/04  A61K 31/497  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated; 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHARRIER, Jean-Damien; Unit 88, Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY; GB;
DURRANT, Steven; Unit 88, Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY; GB;
KAY, David; Unit 88, Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY; GB;
KNEGTEL, Ronald; Unit 88, Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY; GB;
MACCORMICK, Somhairle; Unit 88, Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY; GB;
MORTIMORE, Michael; Unit 88, Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY; GB;
O'DONNELL, Michael; Unit 88, Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY; GB;
PINDER, Joanne; Unit 88, Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY; GB;
RUTHERFORD, Alistair; Unit 88, Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY; GB;
VIRANI, Anisa, Nizarali; Unit 88, Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY; GB;
YOUNG, Stephen; Unit 88, Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY; GB;
REAPER, Philip, Michael; Unit 88, Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Zlúčeniny užitočné ako inhibítory ATR kinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2023 
   Maximálna platnosť do  18.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.08.2022 15/2022 SC4A
 
EP 3354650
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.05.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3354650
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.12.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3354650
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.05.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.07.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 20.03.2023 Typ Odoslané
EP 3354650
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku