Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3361016
(11)  Číslo patentu  32735 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17203557.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3361016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017102479 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E03C 1/14  E03C 1/18  E03C 1/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gerloff, Michael; Marienstraße 4, 37269 Eschwege; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gerloff, Michael; Marienstraße 4, 37269 Eschwege; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Umývadlo s aspoň jedným mycím žľabom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2022 
   Maximálna platnosť do  24.11.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3361016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 25.11.2019 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.11.2020 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.11.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3361016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
1b Opis 07.11.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.11.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2020 Typ Odoslané
EP 3361016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku