Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3321276
(11)  Číslo patentu  38531 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17201957.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.09.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3321276 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161539280 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.01.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/00  A61K 38/18  A61P 1/00  A61P 1/16  A61P 1/18  A61P 3/00  C07K 14/50  A61P 3/04  A61P 3/06  A61P 3/08  A61P 3/10  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2760475 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOETTCHER, Brian R.; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 100 Technology Square, Cambridge, MA 02139; US;
CAPLAN, Shari L.; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 100 Technology Square, Cambridge, MA 02139; US;
DANIELS, Douglas S.; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 100 Technology Square, Cambridge, MA 02139; US;
HAMAMATSU, Norio; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 100 Technology Square, Cambridge, MA 02139; US;
LICHT, Stuart; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 100 Technology Square, Cambridge, MA 02139; US;
WELDON, Stephen Craig; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 100 Technology Square, Cambridge, MA 02139; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Fúzne proteíny na liečenie porúch metabolizmu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2760475 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.09.2023 
   Maximálna platnosť do  26.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.01.2022 1/2022 SC4A
 
EP 3321276
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.11.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3321276
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.09.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.09.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3321276
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 27.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 27.10.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.11.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.12.2021 Typ Odoslané
EP 3321276
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku