Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3327027
(11)  Číslo patentu  36796 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17201829.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3327027 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161561255 P, 201261676423 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.11.2011, 27.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 5/02  C07K 7/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2780039 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer Inc.; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DOROSKI, Matthew David; 52 Church Street Apartment 2, Mystic, CT Connecticut 06355; US;
MADERNA, Andreas; 54 Pyngyp Road, Stony Point, NY New York 10980; US;
O'DONNELL, Christopher John; 71 Oxford Court, Mystic, CT Connecticut 06355; US;
SUBRAMANYAM, Chakrapani; 314 Great Pond Road, South Glastonbury, CT Connecticut 06073; US;
VETELINO, Beth Cooper; 368 Denison Hill Road, North Stonington, CT Connecticut 06359; US;
DUSHIN, Russell George; 2 Johnny Cake Hill Road, Old Lyme, CT Connecticut 06371; US;
STROP, Pavel; 130 Barneson Avenue 4, San Mateo, CA California 94402; US;
GRAZIANI, Edmund, Idris; 497 South Pascack Road, Chestnut Ridge, CT Connecticut 10977; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Cytotoxické peptidy a ich konjugáty protilátka - liečivo  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2780039 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2022 
   Maximálna platnosť do  07.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.05.2021 09/2021 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3327027
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.08.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3327027
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 29.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 29.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.04.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.04.2021 Typ Odoslané
4 Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2021 Typ Doručené
4a Opis 08.09.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 08.09.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 3327027
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku