Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3300364
(11)  Číslo patentu  32329 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17199794.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3300364 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261657967 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/117  H04N 19/70  H04N 19/176  H04N 19/13  H04N 19/91  H04N 19/174  H04N 19/186   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2854398 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALSHINA, Elena; 202-1305 Hwanggol Maeul 2-danji Apt. Yeongtong-dong Suwon-si Yeongtong-gu, Gyeonggi-do 443-744; KR;
ALSHIN, Alexander; 202-1305 Hwanggol Maeul 2-danji Apt. Yeongtong-dong Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-744; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, 830 00 Bratislava 3; SK 
(54)  Názov  Kódovanie a dekódovanie videí zdieľajúcich SAO parametre podľa farebnej zložky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2854398 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.06.2021 
   Maximálna platnosť do  11.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3300364
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.05.2020 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3300364
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 08.10.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 08.10.2019 Typ Doručené
1c Opis 08.10.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.10.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2019 Typ Odoslané
EP 3300364
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku