Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3299442
(11)  Číslo patentu  37484 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17199562.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3299442 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2010905225, 2010905226 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2010, 25.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU, AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10L 1/08  F02B 3/08  F02B 51/00  C10L 1/10  F02B 49/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2643437 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gane Energy & Resources Pty Ltd; Riverwalk, Level 2, 649 Bridge Road, Richmond, Victoria 3121; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORRIS, Greg; Riverwalk Level 2 649 Bridge Road, Richmond, Victoria 3121; AU;
BREAR, Michael John; c/o Department of Mechanical Engineering University of Melbourne, Parkville, Victoria 3010; AU;
SLOCOMBE, Ronald Andrew; Riverwalk Level 2 649 Bridge Road, Richmond, Victoria 3121; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob pohonu vznetového motora a palivo preň 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2643437 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2022 
   Maximálna platnosť do  25.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.08.2021 15/2021 SC4A
 
EP 3299442
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3299442
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.06.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 24.06.2021 Typ Doručené
1b Opis 24.06.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 25.06.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 25.06.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.07.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.07.2021 Typ Odoslané
EP 3299442
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku