Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3310051
(11)  Číslo patentu  30693 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17199509.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  3310051 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2001340698, 2001373311, 2001388466, 2002012117, 2002118598 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.11.2001, 06.12.2001, 20.12.2001, 21.01.2002, 19.04.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP, JP, JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/105   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1445960 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Panasonic Intellectual Property Corporation of America; 20000 Mariner Avenue, Suite 200, CA 90503 Torrance; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KONDO, Satoshi; c/o Panasonic Intellectual Property Management 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-6207; JP;
KADONO, Shinya; c/o Panasonic Intellectual Property Management 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-6207; JP;
HAGAI, Makoto; c/o Panasonic Intellectual Property Management 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-6207; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob kódovania pohyblivého obrazu a spôsob dekódovania pohyblivého obrazu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1445960 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2022 
   Maximálna platnosť do  06.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 3310051
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.04.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3310051
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 24.10.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 05.11.2020 597,00 EUR 19
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 09.11.2021 597,15 EUR 20
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 08.11.2021 66,35 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3310051
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.04.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 23.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 23.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.06.2019 Typ Odoslané
EP 3310051
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku