Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3310051
(11)  Patent Number  30693 
(96)  European Application Number  17199509.5 
(96)  European Application Date  06.11.2002 
(97)  European Patent Number  3310051 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  23.01.2019 
(31)  Priority Number  2001340698, 2001373311, 2001388466, 2002012117, 2002118598 
(32)  Priority Date  06.11.2001, 06.12.2001, 20.12.2001, 21.01.2002, 19.04.2002 
(33)  Country or Authority of Priority  JP, JP, JP, JP, JP 
(97)  European Application Publication Date  18.04.2018 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.07.2019 
(51)  International Patent Classification  H04N 19/105   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up  1445960 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Panasonic Intellectual Property Corporation of America; 20000 Mariner Avenue, Suite 200, CA 90503 Torrance; US 
(72)  Inventor(s)  KONDO, Satoshi; c/o Panasonic Intellectual Property Management 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-6207; JP;
KADONO, Shinya; c/o Panasonic Intellectual Property Management 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-6207; JP;
HAGAI, Makoto; c/o Panasonic Intellectual Property Management 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-6207; JP 
(74)  Attorney(s)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Title  Spôsob kódovania pohyblivého obrazu a spôsob dekódovania pohyblivého obrazu 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  1445960 
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  06.11.2022 
   Patent in Force maximum until  06.11.2022 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 3310051
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.04.2019 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3310051
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 24.10.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 05.11.2020 597,00 EUR 19
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 09.11.2021 597,15 EUR 20
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 08.11.2021 66,35 EUR 20

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3310051
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.04.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 23.04.2019 Type Delivered
Plná moc 23.04.2019 Type Delivered
Sprievodný list 23.04.2019 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2019 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.06.2019 Type Sent document
EP 3310051
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku