Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3310050
(11)  Číslo patentu  30643 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17199506.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  3310050 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2001340698, 2001373311, 2001388466, 2002012117, 2002118598 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.11.2001, 06.12.2001, 20.12.2001, 21.01.2002, 19.04.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP, JP, JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/105   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1445960 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Panasonic Intellectual Property Corporation of America; 20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance, CA 90503; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KONDO, Satoshi; c/o Panasonic Intellectual Property Management 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,, Osaka, 540-6207; JP;
KADONO, Shinya; c/o Panasonic Intellectual Property Management 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,, Osaka, 540-6207; JP;
HAGAI, Makoto; c/o Panasonic Intellectual Property Management 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,, Osaka, 540-6207; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Spôsob kódovania pohyblivého obrazu a spôsob dekódovania pohyblivého obrazu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1445960 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2022 
   Maximálna platnosť do  06.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
3 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 3310050
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.04.2019 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.05.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3310050
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 24.10.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 05.11.2020 597,00 EUR 19
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 09.11.2021 597,15 EUR 20
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 08.11.2021 66,35 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3310050
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.04.2019 Typ Doručené
Opis 03.04.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 03.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.04.2019 Typ Doručené
Výkresy 03.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2019 Typ Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.05.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 06.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.05.2019 Typ Doručené
Výkresy 06.05.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.05.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.06.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2019 Typ Odoslané
EP 3310050
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku