Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3474603
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17197557.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3474603 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 48/06  H04W 48/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Deutsche Telekom AG; Friedrich-Ebert-Allee 140, 531 13 Bonn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALEKSIEV, Vasil; Maria-Trapp-Platz 4/3/305, 1220 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Metóda na riadenie prístupu užívateľského zariadenia do mobilnej komunikačnej siete majúcej aspoň dva sieťové segmenty, systém, program a počítačový programový produkt 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3474603
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3474603
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 10.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 01.04.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 01.04.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2021 Typ Odoslané
EP 3474603
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku