Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3323790
(11)  Číslo patentu  36404 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17196458.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3323790 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201615293463 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03B 3/00  C03B 5/04  C03B 5/235   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Johns Manville; 717 Seventeenth Street, Denver, CO 80202; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FAULKINBURY, Albert Patrick; 232 Mountain Cloud Circle, Highlands Ranch, 80126; US;
HUBER, Aaron Morgan; 7710 Saxeborough Drive, Castle Rock, 80108; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Spôsoby privádzania časticového materiálu do taviacich vaní s ponorným spaľovaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.03.2021 6/2021 SC4A
 
EP 3323790
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3323790
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.09.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3323790
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 01.02.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 01.02.2021 Typ Doručené
1c Opis 01.02.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.02.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2021 Typ Odoslané
EP 3323790
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku