Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3296460
(11)  Patent Number  32466 
(96)  European Application Number  17191883.2 
(96)  European Application Date  19.09.2017 
(97)  European Patent Number  3296460 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  31.07.2019 
(31)  Priority Number  102016117636 
(32)  Priority Date  19.09.2016 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  21.03.2018 
(45)  European Patent Translation Publication Date  07.01.2020 
(51)  International Patent Classification  E01B 7/24  E01B 19/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  voestalpine Railway Systems GmbH; Kerpelystraße 199, 8700 Leoben; AT;
voestalpine Turnout Technology Zeltweg GmbH; Alpinestraβe 1, 8740 Zeltweg; AT 
(72)  Inventor(s)  Feldmann, Wolfgang; Ringstrasse 144 A, 22145 Hamburg; DE 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Koľajová výhybka 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  19.09.2022 
   Patent in Force maximum until  19.09.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 3296460
S/N Fee Title Date Year Fee
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 20.09.2019 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 11.09.2020 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.09.2021 5 99,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3296460
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.10.2019 Type Delivered
1a Plná moc 28.10.2019 Type Delivered
1b Opis 28.10.2019 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.10.2019 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2019 Type Sent document
4 Žiadosť o zápis prevodu 02.09.2021 Type Delivered
4a Plná moc 02.09.2021 Type Delivered
4b Sprievodný list 02.09.2021 Type Delivered
4c Doklad o prevode 02.09.2021 Type Delivered
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2021 Type Payment
6 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 05.10.2021 Type Sent document
EP 3296460
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 04.10.2021 voestalpine Railway Systems GmbH Feldmann, Wolfgang
voestalpine Turnout Technology Zeltweg GmbH
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.10.2021 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku