Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3296460
(11)  Číslo patentu  32466 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17191883.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3296460 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016117636 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01B 7/24  E01B 19/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  voestalpine Railway Systems GmbH; Kerpelystraße 199, 8700 Leoben; AT;
voestalpine Turnout Technology Zeltweg GmbH; Alpinestraβe 1, 8740 Zeltweg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Feldmann, Wolfgang; Ringstrasse 144 A, 22145 Hamburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Koľajová výhybka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.09.2022 
   Maximálna platnosť do  19.09.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 3296460
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 20.09.2019 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 11.09.2020 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.09.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3296460
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 28.10.2019 Typ Doručené
1b Opis 28.10.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.10.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 02.09.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 02.09.2021 Typ Doručené
4b Sprievodný list 02.09.2021 Typ Doručené
4c Doklad o prevode 02.09.2021 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 05.10.2021 Typ Odoslané
EP 3296460
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 04.10.2021 voestalpine Railway Systems GmbH Feldmann, Wolfgang
voestalpine Turnout Technology Zeltweg GmbH
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.10.2021 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku