Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3290052
(11)  Číslo patentu  33746 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17191118.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3290052 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  112686 P, 164870 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2008, 30.03.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  C12P 21/08  G01N 33/574  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  09825523.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Galaxy Biotech, LLC; 22830 San Juan Road, Cupertino, CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KYUNG JIN, Kim; 22830 San Juan Road, Cupertino, CA 95014; US;
ZHAO, Wei-Meng; 104 Windsor Drive, San Carlos, CA 94070; US;
PARK, Hangil; 1325 Indiana St. Unit 102, San Francisco, CA 94107; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Monoklonálne protilátky receptoru fibroblastového rastového faktoru 2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  09825523.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2022 
   Maximálna platnosť do  06.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 06/2020 SC4A
 
EP 3290052
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2020 12 531,00 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3290052
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.01.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.01.2020 Typ Doručené
1b Opis 29.01.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 03.03.2020 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 24.04.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 24.04.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.05.2020 Typ Odoslané
EP 3290052
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku