Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3300729
(11)  Číslo patentu  33011 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17191033.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.08.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3300729 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IB2008/053252 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.08.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/343  A61K 31/4965  A61K 31/506  A61K 31/5575  A61K 31/5578  A61K 45/06  A61P 9/00  A61P 9/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2315587 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Actelion Pharmaceuticals Ltd.; Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CLOZEL, Martine; c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Produkt obsahujúci macitentan 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2315587 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.08.2022 
   Maximálna platnosť do  12.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 3/2020 SC4A
 
EP 3300729
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3300729
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.07.2020 265,50 EUR 12
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.07.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3300729
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.12.2019 Typ Doručené
1a Opis 30.12.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 30.12.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 30.12.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.01.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.02.2020 Typ Odoslané
EP 3300729
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku