Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3284346
(11)  Číslo patentu  37968 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17190791.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3284346 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10187759, 394469 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.10.2010, 19.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01P 13/02  A01N 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2627183 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer CropScience Aktiengesellschaft; Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hain, Rüdiger; Dreieichstraße 44, 60594 Frankfurt am Main; DE;
Johann, Gerhard; Bürgermeister-Schmidt-Strasse 24, 51399 Burscheid; DE;
Donn, Günter; Sachsenring 35, 65719 Hofheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Použitie herbicídov na báze inhibítora ALS na reguláciu nežiaducej vegetácie pri rastlinách Beta vulgaris tolerantných k herbicídom na báze inhibítora ALS 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2627183 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3284346
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.09.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3284346
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 07.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 07.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 07.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.09.2021 Typ Odoslané
EP 3284346
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku