Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3287460
(11)  Číslo patentu  36993 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17190279.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3287460 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13004050 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 475/04  C07D 487/14  A61K 31/519  A61P 35/00  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3033344 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck & Cie; Im Laternenacker 5, 8200 Schaffhausen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Moser, Rudolf; Lahnhalde 11, 8200 Schaffhausen; CH;
Groehn, Viola; Bahnhofstrasse 2, 8447 Dachsen; CH;
Ammann, Thomas; Seebestrasse 1, 8460 MARTHALEN; CH;
Egger, Thomas; Aadorferstrasse 56, 9545 WAENGI; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Hemisulfátová soľ 5,10-metylén-(6R)-tetrahydrolistovej kyseliny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3033344 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.08.2023 
   Maximálna platnosť do  14.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.05.2021 10/2021 SC4A
 
EP 3287460
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.04.2021 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3287460
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.07.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.07.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3287460
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 30.04.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.05.2021 Typ Odoslané
EP 3287460
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku