Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3281952
(11)  Číslo patentu  35326 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17189028.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  3281952 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  983606 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/18  C07K 14/54  A61K 51/10  A61P 19/00  A61P 29/00  A61K 39/00  A61K 47/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2209805 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philogen S.p.A.; La Lizza 7, 531 00 Siena; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KASPAR, Manuela; Philochem AG ETH- Honggerberg Wolfgang-Pauli-Str.10, 8093 Zurich; CH;
SCHWAGER, Kathrin; Philochem AG ETH- Honggerberg Wolfgang-Pauli-Str.10, 8093 Zurich; CH;
TRACHSEL, Eveline; Philochem AG ETH- Honggerberg Wolfgang-Pauli-Str.10, 8093 Zurich; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Antigén asociovaný s reumatoidnou artritídou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2209805 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.10.2023 
   Maximálna platnosť do  27.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3281952
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.09.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3281952
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.07.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.09.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.09.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3281952
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 18.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 18.09.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.10.2020 Typ Odoslané
EP 3281952
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku