Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3299377
(11)  Číslo patentu  36677 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17188298.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3299377 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201117408, 201205612 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2011, 29.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  12778672.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BicycleRD Limited; B900 Babraham Research Campus, Cambridge CB22 3AT; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TITE, John; c/o BicycleTx Limited B900 Babraham Research Campus, Cambridge CB22 3AT; GB;
WALKER, Edward; c/o BicycleTx Limited B900 Babraham Research Campus, Cambridge CB22 3AT; GB;
STACE, Catherine; c/o BicycleTx Limited B900 Babraham Research Campus, Cambridge CB22 3AT; GB;
TEUFEL, Daniel; c/o BicycleTx Limited B900 Babraham Research Campus, Cambridge CB22 3AT; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Modulácia špecificity štruktúrovaného polypeptidu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  12778672.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.10.2023 
   Maximálna platnosť do  08.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 8/2021 SC4A
 
EP 3299377
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3299377
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.09.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.09.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3299377
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 09.03.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 09.03.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.03.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.03.2021 Typ Odoslané
EP 3299377
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku