Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3434697
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17183494.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3434697 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08C 19/25  C08C 19/44  C08F 236/04  C08F 236/06  C08F 297/04  B60C 1/00  C08F 236/10  C08L 53/02  C08F 4/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Trinseo Europe GmbH; Zugerstrasse 231, 8810 Horgen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAMANN, Evemarie; Prager Str. 31a, 06128 Halle; DE;
THIELEMANN, Dominique; Röthische Str. 12, 04279 Leipzig; DE;
THIELE, Sven; Käuzchenweg 2, 06120 Halle; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  In-situ polymérna zmes pre pneumatiku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3434697
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3434697
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 15.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 15.10.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 15.10.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 15.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.12.2021 Typ Odoslané
EP 3434697
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku