Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3249611
(11)  Číslo patentu  32433 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17179628.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3249611 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20090104421 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06T 9/00  H04N 19/119  H04N 19/122  H04N 19/176  H04N 19/61  H04N 19/14  H04N 19/174  H04N 19/17  H04N 19/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  10827134.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd; 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEON, Min-Su; 601 337-65 Woncheon-dong Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prístroj na kódovanie na hranici obrazu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  10827134.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.10.2020 
   Maximálna platnosť do  29.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3249611
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.10.2019 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3249611
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 24.10.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 24.10.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 24.10.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.11.2019 Typ Odoslané
EP 3249611
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku