Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3257832
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17179561.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3257832 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 17/20  C07C 21/18  B01J 37/14  B01J 37/26  B01J 38/12  B01J 23/94  B01J 23/86  B01J 27/125   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2665693 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARKEMA FRANCE; 420 Rue d'Estienne d'Orves, 927 00 Colombes; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DOUCET, Nicolas; 373 rue du vieux Cuvry, 57420 CUVRY; FR;
WENDLINGER, Laurent; 18 Hameau des Pierres Blanches, 69510 Soucieu En Jarrest; FR;
PIGAMO, Anne; 9 rue de la Chapelle de Bel Air, 69340 Francheville; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Katalyzovaná fluorácia v plynnej fáze 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2665693 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3257832
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3257832
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.09.2019 Typ Doručené
1a Opis 25.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 25.09.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 25.09.2019 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 25.10.2019 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2019 Typ Odoslané
EP 3257832
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku