Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3255116
(11)  Číslo patentu  32335 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17179485.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.03.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  3255116 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  658543 P, 710439 P, 732769 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.03.2005, 23.08.2005, 01.11.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09K 5/04  C10M 171/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1853679 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Chemours Company FC, LLC; 1007 Market Street, Wilmington DE 19801; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rao, Velliyur Nott Mallikarjuna; "-", Deceased; US;
Minor, Barbara Haviland; 233 Greenhaven Drive, Elkton, MD 21921; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Kompozície obsahujúce HFC-1234YF a HFC-32 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1853679 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.03.2021 
   Maximálna platnosť do  03.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3255116
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.02.2020 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3255116
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.09.2019 Typ Doručené
2a Opis 30.09.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 30.09.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 08.10.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 08.10.2019 Typ Doručené
3b Plná moc 08.10.2019 Typ Doručené
3c Sprievodný list 08.10.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2019 Typ Odoslané
EP 3255116
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku