Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3257500
(11)  Číslo patentu  32710 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17178613.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.02.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3257500 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  308056 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.02.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 31/4545  A61P 7/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2538925 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company; Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen; CH;
Pfizer Inc.; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PATEL, Jatin; c/o Bristol-Myers Squibb CompanyRoute 206 and Province Line Road, Princton, NJ New Jersey 08543; US;
FROST, Charles; c/o Bristol-Myers Squibb CompanyRoute 206 and Province Line Road, Princton, NJ New Jersey 08543; US;
JIA, Jingpin; c/o Bristol-Myers Squibb CompanyRoute 206 and Province Line Road, Princton, NJ New Jersey 08543; US;
VEMA-VARAPU, Chandra; c/o Bristol-Myers Squibb CompanyRoute 206 and Province Line Road, Princton, NJ New Jersey 08543; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Andrea Kůs Považanová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Apixabanové kompozície 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2538925 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.02.2023 
   Maximálna platnosť do  24.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
 
EP 3257500
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3257500
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.01.2020 199,00 EUR 10
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.01.2021 232,00 EUR 11
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.01.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3257500
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.11.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 14.11.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 14.11.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 14.11.2019 Typ Doručené
2d Opis 14.11.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2020 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.08.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 06.08.2020 Typ Doručené
4b Plná moc 06.08.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise zmeny 29.09.2020 Typ Odoslané
EP 3257500
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 29.09.2020 JUDr. Andrea Kůs Považanová PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku