Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3381492
(11)  Číslo patentu  33312 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17170852.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3381492 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201721011597 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61J 1/14  A61M 5/31  A61M 5/34  A61M 5/24  A61M 5/32  A61M 5/20  A61M 5/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KAIRISH INNOTECH Private Limited; 1st. Floor, Mehta Building, Nagindas Master Road, Fort, 400001 Mumbai, Maharashtra; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Potdar, Pratul Prakash; A 601, Fortune World, Nr. BSNL Office, Dunetha Village, 396210 Nani Daman; IN;
Narvekar, Anil Narayan; 374 A, Shantinagar, Aquem Biaxe, Post Navelim, Salcete, 403707 Goa; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zostava uzáveru špičky injekčnej striekačky, injekčná striekačka obsahujúca takýto uzáver špičky a spôsob utesnenia valca injekčnej striekačky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.05.2023 
   Maximálna platnosť do  12.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
2 Zmeny adries 12.01.2022 1/2022 TE4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 12.01.2022 1/2022 PC4A
 
EP 3381492
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2019 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2021 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3381492
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 04.05.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.05.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.05.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3381492
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.12.2019 Typ Doručené
Opis 03.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.12.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.02.2020 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 19.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 19.03.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 14.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 14.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 14.12.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 14.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.12.2021 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2021 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 29.12.2021 Typ Odoslané
EP 3381492
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.12.2021 inventa Patentová a známková kancelária s. r. o. HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Schott Kaisha Private Limited Schott Kaisha Private Limited
2 Prevod majiteľa 29.12.2021 KAIRISH INNOTECH Private Limited Schott Kaisha Private Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku