Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3226560
(11)  Číslo patentu  32334 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17170581.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3226560 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  364322 P, 388541 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2010, 30.09.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/176  H04N 19/61  H04N 19/82  H04N 19/11  H04N 19/593   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2594076; 19183613.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NTT DoCoMo, Inc.; 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku,, Tokyo 100-6150; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOSSEN, Frank Jan; c/o DOCOMO Communications Laboratories USA, Inc. 3240 Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94304; US;
TAN, Thiow Keng; 24 Jalan Sindor, 808379 Singapore; SG 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Intra predikcia s nízkou zložitosťou na kódovanie videa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2594076; 19183613.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.07.2021 
   Maximálna platnosť do  14.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3226560
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.06.2020 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3226560
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.09.2019 Typ Doručené
1a Opis 25.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 25.09.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 25.09.2019 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 25.10.2019 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2019 Typ Odoslané
EP 3226560
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku