Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3255302
(11)  Číslo patentu  34393 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17169847.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3255302 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016210162 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16F 9/36  F16F 7/09  F16F 9/32  F16F 9/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SUSPA GmbH; Mühlweg 33, 905 18 Altdorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bauer, Michael; Glückaufstraße 16, 92271 Freihung; DE;
Weder, Michael; Spielhagenstrasse 1c, 90455 Nürnberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vodiaca/tlmiaca jednotka a krycia jednotka piestu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2022 
   Maximálna platnosť do  08.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 08/2020 SC4A
 
EP 3255302
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 07.05.2020 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.05.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3255302
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.05.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 29.05.2020 Typ Doručené
1b Opis 29.05.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.06.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2020 Typ Odoslané
EP 3255302
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku