Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3318144
(11)  Číslo patentu  32681 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17166558.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3318144 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16197317, 201605820 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.11.2016, 04.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, BE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A41D 13/11  A61F 9/02  A42B 1/24  A62B 17/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BeMicron; Rue Auguste Piccard 48, 6041 Gosselies; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VANNESTE, Vincent; Place de Thimougies 24, 7533 Thimougies; BE;
DE SMET, Siegfried; Nederholbeekstraat 207, 9680 MAARKEDAL; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Kukla na ochranu hlavy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.04.2022 
   Maximálna platnosť do  13.04.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
2 Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na európske patenty 29.09.2021 18/2021 QB4A
3 Opravy adries 29.09.2021 18/2021 TD4A
4 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35755790 1 Scaldis St-Martin nevýlučná 21.09.2021 neplatná
 
EP 3318144
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 58,00 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 13.09.2021 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3318144
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 14.04.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.04.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3318144
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2019 Typ Doručené
Opis 07.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 07.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 20.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 20.08.2021 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 20.08.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 25.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 25.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 25.08.2021 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 25.08.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 03.09.2021 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 16.09.2021 Typ Platba
oznámenie o zápise licencie 22.09.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 12.07.2022 Typ Odoslané
EP 3318144
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Oprava adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2021 BeMicron BeMicron
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku