Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3231574
(11)  Číslo patentu  29452 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17164651.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3231574 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016106745 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 45/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH; Sachsenberger Strasse 1, 35066 Frankenberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GÜNTHER, Herbert; Unterauestrasse 14, 35108 Allendorf; DE;
SOMMER, Siegrid; Rohrweg 6, 35099 Burgwald; DE;
SCHNELL, Torsten; Auf der Gasshecke 12, 35104 Lichtenfels; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Vodiaca vložka pre vstrekovacie zariadenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.04.2022 
   Maximálna platnosť do  03.04.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3231574
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3231574
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 28.03.2019 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 01.04.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.03.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3231574
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2018 Typ Doručené
Opis 10.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 10.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.12.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 16.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.01.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 14.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 14.03.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 04.07.2022 Typ Odoslané
EP 3231574
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku