Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3222144
(11)  Číslo patentu  32878 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17164405.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3222144 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12151401 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/90  A01N 47/40  A01P 7/04  A01P 7/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  13701938.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SYNGENTA PARTICIPATIONS AG; Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUCHHOLZ, Anke; Syngenta Crop Protection AG Syngenta Crop Protection AG Schaffhauserstrasse, 4332 Stein; CH;
HATT, Fabienne; Syngenta Crop Protection AG Syngenta Crop Protection AG Schwarzwaldallee 215, 4002 Basel; CH;
RINDLISBACHER, Alfred; Syngenta Crop Protection AG Syngenta Crop Protection AG Schaffhauserstrasse, 4332 Stein; CH;
MUEHLEBACH, Michel; Syngenta Crop Protection AG Syngenta Crop Protection AG Schaffhauserstrasse, 4332 Stein; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Pesticídne zmesi zahrnujúce spiroheterocyklické pyrolidíndióny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  13701938.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.01.2021 
   Maximálna platnosť do  17.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 03/2020 SC4A
 
EP 3222144
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.01.2020 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3222144
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.09.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 18.09.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 18.09.2019 Typ Doručené
1c Opis 18.09.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.09.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zápise zmeny 16.01.2020 Typ Odoslané
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.01.2020 Typ Odoslané
EP 3222144
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.01.2020 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku