Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3235827
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17162137.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.06.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  3235827 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  480395 P, 567310 P, 576501 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.06.2003, 30.04.2004, 03.06.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 1/00  C07K 14/00  C07K 17/00  C12N 15/00  C12N 15/09  C12N 15/63  C12N 15/70  C12N 15/74  C12N 15/864  C07K 14/015   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1633772 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genzyme Corporation; 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARBETMAN, Alejandra Elena; 1261 8th Avenue, 202, San Francisco, CA 94122; US;
COLOSI, Peter; 238 Olema Road, Fairfax, CA 94930; US;
LOCHRIE, Michael A.; 3374 Creekview Court, Hayward, CA 94541; US;
SUROSKY, Richard; 5104 Shafter Avenue, Oakland, CA 94618; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  AAV virióny so zníženou imunoreaktivitou a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1633772 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3235827
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3235827
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 06.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.04.2021 Typ Odoslané
EP 3235827
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku