Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3379040
(11)  Patent Number   
(96)  European Application Number  17161768.1 
(96)  European Application Date  20.03.2017 
(97)  European Patent Number  3379040 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  13.01.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(97)  European Application Publication Date  26.09.2018 
(45)  European Patent Translation Publication Date   
(51)  International Patent Classification  F01K 3/18   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Lumenion GmbH; Ella-Barowsky-Straße 11, 10829 Berlin; DE 
(72)  Inventor(s)  ZWINKELS, Andrew; Hauptstr. 109, 10827 Berlin; DE 
(74)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Title  Elektráreň na výrobu elektrickej energie a spôsob prevádzkovania elektrárne 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent   
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
EP 3379040
S/N Fee Title Date Year Fee
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.04.2021 5 199,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3379040
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.04.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 07.04.2021 Type Delivered
1b Opis 07.04.2021 Type Delivered
2 Doplnenie materiálov 12.04.2021 Type Delivered
2a Plná moc 12.04.2021 Type Delivered
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.04.2021 Type Payment
EP 3379040
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.05.2021 Lumenion GmbH Lumenion GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku