Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3375291
(11)  Číslo patentu  40609 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17161671.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3375291 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 19/00  C12P 19/18  C12P 19/26  A23L 33/21  A23C 7/04  A23C 9/154  A23C 9/15  A23C 9/20  C07H 1/08  C07H 1/04  C07H 3/06  A23C 9/156  A61K 31/7016  C07H 3/04  C13B 50/00  C13K 5/00  C13K 7/00  C13K 13/00  A23L 29/30  A23L 33/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chr. Hansen HMO GmbH; Maarweg 32, 536 19 Rheinbreitbach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wartenberg Dr. Dirk; Hermannstrasse 102, 532 25 Bonn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Spôsob inhibície izomerizácie redukujúceho sacharidu pri tepelnom spracovaní 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2024 
   Maximálna platnosť do  17.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3375291
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3375291
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.03.2023 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3375291
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 09.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2022 Typ Odoslané
EP 3375291
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku